Campingreglement

CAMPINGREGLEMENT | INDIAN SUMMER FESTIVAL CAMPING 2020

Zodra men de festivalcamping van het Indian Summer Festival betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van de organisatie gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid op het campingterrein te waarborgen.

 • Toegang tot de camping is enkel mogelijk in combinatie met een weekendcombi-ticket voor het Indian Summer Festival.
 • De camping is geopend van vrijdag 26 juni 14:00 uur tot en met zondag 28 juni 12:00 uur
 • Bij het betreden van de festivalcamping vindt actieve toegangscontrole plaats van personen en worden voertuigen en meegebrachte verblijfsmiddelen doorzocht. Zaken welke niet zijn toegestaan op het park worden hierbij in beslag genomen.
 • De organisatie is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat de organisatie tot enige vergoeding is gehouden. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Men mag eten en drinken mee de camping opnemen voor eigen gebruik en afgestemd op een verblijf van drie dagen. Eten en drinken bestemd voor verkoop is niet toegestaan. Het meebrengen van alcohol wordt gedoogd, maar is gelimiteerd tot maximaal 12 blikjes (0,33 Liter) lichtalcoholische drank per persoon.
 • Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.
 • Niet alleen bij binnenkomst maar ook tijdens de festivaldagen wordt er streng gecontroleerd op het binnenbrengen van glas.
 • Het meenemen van drugs (hieronder vallen ook Lachgaspatronen en -openers) is niet toegestaan
 • Illegaal kamperen (buiten de daarvoor aangegeven gebieden) is niet toegestaan.
 • Parkeren van vervoersmiddelen op de camping is niet toegestaan, met uitzondering van Campers en Caravans, die op een afgescheiden deel van de camping zullen worden geplaatst. Hiervoor dient vooraf een aparte camper- en caravanticket aangeschaft te worden.
 • Caravans, campers en/of andere vervoers- of verblijfsmiddelen welke naar het oordeel van de organisatie niet in deugdelijke staat verkeren, worden niet tot het campingterrein toegelaten. Gasflessen/-installaties zijn wegens brandweervoorschriften uitsluitend toegestaan in campers en niet in caravans en vouwwagens. Er moet een recent (max. 1 jaar oud) keuringsrapport kunnen worden getoond, waaruit blijkt dat de gasinstallatie gekeurd is m.b.t. gasdruk en gaslekkage. Zonder dit keuringsrapport is het alleen toegestaan om kleine gasflessen (max. 1 kilo) voor eenmalig gebruik mee te nemen. Kleine gasflessen voor eenmalig gebruik zijn ook toegestaan in caravans en vouwwagens.
 • Chemische toiletten in campers of caravans mogen niet gebruikt worden: er is géén stortplaats voor deze toiletten voorzien op de camping.
 • De grootte van de tent moet overeenkomen met het aantal personen dat daadwerkelijk in de tent slaapt. Dat betekent: niet met twee personen in een legertent.
 • Het meenemen en plaatsen van zogenaamde partytenten gaat ten koste van ruimte voor slaaptenten. De organisatie kan beslissen dat een partytent moet worden afgebroken indien noodzakelijk.
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen op de camping.
 • Zelf meegebrachte geluidsinstallaties zijn niet toegestaan op de camping.
 • Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het campingterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 • Op de camping zijn gratis toiletten aanwezig. Gebruik deze en laat wildplassen achterwege uit respect voor je medekampeerders en de natuur!
 • De organisatie doet haar uiterste best de sanitaire voorzieningen schoon te houden, mochten desondanks de douches en / of toiletten niet schoon zijn dan verzoeken we je dit te melden bij de beveiliging.
 • BBQen is op de camping toegestaan, mits er gebruik gemaakt wordt van wegwerp-bbq’s. Deze mogen slechts gebruikt worden indien ze op, door de organisatie aangeleverde, stoeptegels worden geplaatst, die op het terrein verkrijgbaar zijn.
 • Neem niets mee naar Indian Summer Festival dat te waardevol is om te verliezen of dat niet vervangbaar is. Als je bang bent dat iets wordt gestolen, laat het dan niet achter in je tent. Tenten zijn onmogelijk diefstalveilig te maken.
 • Het bezoek aan de festivalcamping geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen, tenzij het letsel of de schade het gevolg is van een tekortkoming die de organisatie is toe te rekenen. De organisatie is niet aansprakelijk voor
 • gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
 • Laat bij vertrek geen spullen en rotzooi achter op de camping.

  Juni 2020,

Indian Summer Festival B.V.